Page 1 - זה מה יש
P. 1

יבאז תוינומ

      םיחולשמו תועיסנ
       ץראה יקלח לכל
         ג"בתנ
         תועש 24

                     ן ט"עשת זומתב ג״כ 26.7.2019 ן 29 הנש ן 1266 רפסמ ןויליג
    050-7505232 יבאז                   04-9894590 ,04-9890359                      4-5 םידומע


    תילטיגיד הרודהמב           !םישלוג רבכש םיארוק יפלאל ופרטצה
    www.zemayes.co.il

                                             ןרוצ-המידק תצעומ תשאר                                                  םענקיב הרוקיבב


                                                "החלצה איה םענקי"
                                             ,ןירג ןרק ,ןרוצ–המידק תימוקמה הצעומה תשאר

                                             שארמ דומלל הרטמב םענקיב רויסו רוקיבל העיגה

                                             םשיילו ,הלוהינ לעו ריעה לע יספלא ןומיס ,ריעה

                                                     .הבושייב םירבדה תא

                                             לכירדא ,הלש הצעומה שאר ןגס םע דחי העיגה ןירג

                                                    .הלש תרזועהו הצעומה


    םענקי תייריע תורבוד :םוליצ                                        8 דומע


     04.999.6812 0522.693.235
       10 דומע            23 דומע           16-17 דומע           13 דומע            10 דומע
   1   2   3   4   5   6