Page 1 - זה מה יש
P. 1

04-9894590 ,04-9890359 ן ט"עשת'ה 'ב רדא ו״ט 22.03.2019 ן 28 הנש ן  1249 רפסמ ןויליג


    תילטיגיד הרודהמב           !םישלוג רבכש םיארוק יפלאל ופרטצה
    www.zemayes.co.il


                               המייק םענקי תייריע

                               יזכרמ ןומיא ליגרת
                               םוריחל תונכומל

                                         המדא תדיערלו

                               14 דומע                               תורבוד :םוליצ


              טפטהו טקרפה ראפ                                                         םענקי ימז


                    PVC  יטטניס אשד  םיחיטש  םיטפט

                 !!!תודחוימ תוחנה החיתפה לגרל
               republic                      םיחיטש               רחבמ
      רחבמ        טקרפ       ןווגמ     םיחיטש                םיזינרק     םיטפט       ייופיח

               דימע
       P.V.C      רמילופ      םילנפ      םינכומ       ריקמ               םיגוסה לכמ      ריק
               םימב                        ריקל

                                                      השרומ קוושמ

                                                      יטטניס אשד
                                                        ןואילופנ
     052-2347802 ,04-9119174                                            30 ג"לי בוחר :הפיח ףינס

                                                             הישעת רוזא :הנימינב ףינס
     09:00-13:00 'ו ,09:00-17:30 'ה-'א :החיתפ תועש םענקי הישעתה רוזא , 1 הכאלמה 'חר :םענקי ףינס


        2 דומע         11 דומע         2 דומע         9 דומע         23 דומע         17 דומע
   1   2   3   4   5   6