Page 10 - זה מה יש
P. 10

םענקי תושדח

   םע ומייקתהש תואמצע םוי תוגיגחב ופתתשה םיפלא


   תונורשיכו תוימוקמ תוקהל לש הכורא הרושו 'גדג בדנ                                                               םיימוקמ
                                    .לודגב 69 תדלוה םויו ,לארשי תנידמל 71 תואמצע הגגח םענקי

    .תורבוד :םוליצ
                                        לאומש ירוא ומוקמ אלממו יספלא ןומיס ע"הר  :םידקומ ינשב ומייקתה תואמצעה םוי תוגיגח
                                        .םיבשותה תא וכריבו בוחרה ךרואל ורייס   .םירוביגה בוחרב בוחרדמה ךרואלו ,יפמאב
                                        ומייקתה וללה םידקומב תוגיגחל ףסונב  םירישע ויה יפמאב תיזכרמה המבב םיעפומה
                                        םע איגה רעשב טרופסה לכיהב םע ידוקיר  בכוכה לש היה יזכרמה עפומה ,םיביהלמו
                                                 .םיסנ באז דיקרמה  דיקרהו ץיפקהש יטגרנאה 'גדג בדנ רמזהו
                                        ןורכיזמ" יבושייה תואמצע ברע עוריאב  .ויריש בטיממ ונהנש רעונה ינב ינומה תא
                                        רמא ,ןורטאיתיפמאב םייקתהש "תואמצעל  רעונה תקהל :תיזכרמה המבה לע ועיפוה דוע
                                        סקט והזש לארשיש יפסכ ןנח ,סקטה החנמ  וידוטסה ,טניופ וידוטס ,םענקי יריעצ תינוריעה
                                        ותוא ריחמה לע הגותו תובצעב םייקתמש  עטנ וידוטס ,םענקי ינצינ תקהל ,סוטול לש
                                        םירבוע ונאש ףיסוהו ,םלשל םיצלאנ ונא  הקהלה - םענקי יריעצ ,וידוטספטס ,ילוחכ
                                        ונכיזש לע םלוע ארובל הידוהו החמשל  תיב - המיענ רפס תיב ,פוה פיה ,הריעצה
                                                     .הנידמל  .הוואר םולח תקהלו ,ינעוצ לוחמל רפס
                                        ,םירבד האשנ תולוכשה תוחפשמה םשב   ביהרמ עפומ םג ברעה ללכ תרוסמה בטימכ
                                        לפנ יח רמוע ,ר"מס הלש ןייחאהש יח הרואיל  לע ונרקוה ברעה ךלהמב .רונ יד יקוקיז לש
                                        לע םירבד האירקה הרואיל .ןתיא קוצ עצבמב  םינוש םימוחתב םינוטרס השיש םיכסמה
                                        בתכש ל"ז רמוע                      תא םיראתמה
    תוגיגחה וכישמה )ישימח( תואמצעה םויב  םתנגהב ולפנו םירוהטו םישודק תומ ותמש  ברה .אבצל ורבח                   הפנעה היישעה
             .תרק לחנ קראפב             .תדלומה לע  אבכוכ רב רפוע                      הנשב ריעב
                                                                       .הנורחאה
                      המחלמ תוחורש םיגאוד ונביואש רמא ע"הר  רבעמה לע רביד
         :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר  םילוכי ונאש שיגדהו ,הנידמב ובשני דימת  ןורכיזה םוי ןיב                  ןומיס ,ריעה שאר
                                                                    תא ךריב יספלא
                                        תואמצעה םויל
    עפומ דצל .דחוימב חמש תואמצע הגגח םענקי"  ונינב יבוט לש םשפנ תוריסמ תוכזב םהל  אל ונאש ןייצו                  ריעה ,הנידמה
    תוימוקמ תוקהלל המב תתל ונכשמה יזכרמ .םתדלומ לעו םמע לע םפוגב םינגמש וניתונבו  'ןיא'ב םיעקוש                    .םיבשותהו
    המבה תא ושבכש םיימוקמה תונורשיכלו  תוקלדה ללכ סקטה לש יזכרמה קלחה   םירמוש אלא                       החנה ברעה תא
    בוחרדמב יתרייס .הנהנ דואמ םיפלאה להקו  תורומה י"ע הנשה וקלדוה ולאו ,תואושמ .'שי'ה לע                        .ףחש ריקי
    סקט .םיגגוחו םיחמש םינומהה תא יתיארו  דוד המחנו ,םיסדה ד"מחמ לאירוא הרש  לאנתנ ,ריעה לייח
    תא ךרבמ ינאו ,דחוימב שגרמ היה רבעמה  תיב תאו ןהידימלת תא וליבוהש תוילדמ  אירקה דניורפנלז                    בוחרדמב םילבמה
    םתמורת לע תואושמה יקילדמו תוקילדמ  תנשמ םינייטצמה םילייחה ,םיגשיהל ןרפס  םולשל הליפתה תא                    םירוביגה בוחר
    תוקהלה לכל קמועמ הדות .היבשותלו ריעל  ,םואבלפא דעלג :לארשי תנידמל 70 -ה   .הנידמה                      רתיה ןיב ונהנ
    ,םיחנמל ,ונתוא וחמישו ועיפוהש םיבכרההו  תרבחמ סדנהמ ןגכ לאכימו ,ולייא שייאטיו                          הקיזומ תמבמ
    .םיבדנתמה לכלו ס"נתמהו הייריעה ידבועל             .סקונאלמ  םינטייפה תלהקמ                     רעונ תוקהל םע
    הליהקב תילארשי תידוהי תוהז – םענקי דחיל  תונלגד עפומ ללכ סקטב יתונמאה קלחה  םולשל הליפת הרש                  םיעפומ ,תוימוקמ
                                                                    ביבסמ םיילקיזומ
                                         .ל"הצ ילייח
    תקפה לע רבוו תימולשלו םענקי ס"נתמ  .'תרדהנ ץרא ךל םולש' רישה ילילצל דחוימ                            ,יקוירק ,םלועל
    ןומולוס הנחו ןדיבא לאויל .רבעמה סקט  רעונה תרומזת המבה לע ועיפוה ךכל ףסונב  יספלא ןומיס ,ע"הר                 ,בוחר ןורטאית
    לכלו ןוטיב םייחל .םיעוריאה תא ולהינש  ילכ תרומזת ,ןוירוטברסנוקה לש תיגוצייה  ומוציעב ונאש רמא                 ינכוד ,יטנאש להוא
    ונהיי םיפלאהש וגאדש חוקיפהו ןוחטיבה תווצ  תולהקמ ,הרישו טויפ תלהקמ ,הריעצ תשק  וב השק םוי לש                  ,םיחפנתמ ,הריצי
    וגאדש האורבתה תקלחמ ידבועל .בר ןוחטיבב  ורשש ןוירוטברסנוקה לש םירגובהו םידליה  םידחייתמ ונא                  ןחלוש יקחשמ
    .תוקלחמה ראש לכלו ,ריעה לש הנויקינל  םינגהו רפסה יתב ידלי תלהקמ ,'יהי ול' תא  לש םרכז םע                   ,הידמיטלומו
    ןוחטיבה תוחוכ לכלו הרטשמל תדחוימ הדות  סקטה .דועו ,'בוט היהי דוע' תא הרשש  תוכרעמ יללח                     ליגל ירובמי'ג
           ."הרוסמה םתדובע לע  העיקת ,תיגיגח תיברע תליפתב םייתסה  יללחו לארשי                         .דועו ,ךרה
                            .הווקתה תרישו תורפושב  הביאה תולועפ
                        שמש ידוד תנקתהו הריכמ ,תוריש

                         תויזכרמ תויראלוס תוכרעמל החמומ


      הביבסהו ישי תמר ,ןועבט ,םענקי :תוריש רוזיא
     052-3354699 :רשק תריציו םיטרפל    www.zemayes.co.il           17.5.19 ט״עשת רייאב ב״י                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15