Page 10 - זה מה יש
P. 10

םענקי תושדח


                                                םיקיחצמ םירואזוניד        םירגובמ תגצה                          לש ןורטאתה םלואב תובורקה תוגצהל עיגיש ברה להקה

         רקשה                             לש היתוריצימ השדח הכורעתמ הנהיי ,םענקי ס"נתמ

          ןיסיל תיב                         הגיצמו ןיזירד תירונ לש וידוטסב תדמולה ,ןהירז סיריא
        רלז ןאירולפ :תאמ                        תאו דיחפהל םוקמב םיקיחצמ םירואזוניד היתודובע ןיב
        יזנכשא רואיל :יומיב                                         .תודגאהמ הלוחכה רופיצה
       18:00 העש 25.3 ינש                        ןפ הלגתמ ,רמוחב הינבה יקוחמ םיעבונה  השידקמ חוטיבה םלועב התדובע דצל
     20:30 העש 26-28.3 ישימח-ישילש                     סיריא לש התוישיאב רומוה אלמו לילק  איה .תונמאב קוסיעל םג בושח םוקמ סיריא
       21:00 העש 30.3 ש"צומ                       םלועמ םייומיד .םילספל םיאשונה תריחבב  תונמאב םיכירדמ תרשכהל סרוקה תרגוב
                                        .היתודובעב תובורק םיתיעל םיעיפומ יחה  הרשקנ תובר םינשו םינרוא תללכמ לש
                                          .תוישונא תונוכת םילבקמ םייח ילעב  סיריא לש היתודובעב .ימרקה לוסיפל השפנ
        םידלי תגצה                           בורקה שדוחה ךלהמב גצות הכורעתה  הטילש לש ,םייפכ תנובת לש בוליש םייק
                                                          הנבמל תיניצר תוסחייתה לשו הינב תקינכטב
                                        ס"נתמ לש ןורטאתה םלוא לש היאופב
         ןוזפיח                                   .תישפוח הסינכה .םענקי  םייחרכהה  םיצוליאה דצל  .תוינועבצלו

         ןוריהזו         31.3 ןושאר
         17:30 העש

        פאדנטס עפומ      רדנופס יאחוי                              םענקי ס״נתמ :םוליצ


       פאדנטס עפומב


          6.4 ש"צומ                          'םיזרא' ס"יבב רקיב ריעה שאר
         21:30 העש

                                        ךוניחה תיבש הפיסוהו ,הריאמו תממחמ  תלהנמ ,יספלא ןומיס ,םענקי תייריע שאר
                                        ,תיבושייה ךוניחה תכרעמל בר דובכ ףיסומ  תלהנמו ,םואבלסינ המיס ר"ד ,ךוניחה ףגא
        םירגובמ תגצה                          תנמ לע םידימלתה ןעמל תובר השועו  ועיגה עלס סיריא ,ידוסי ךוניחל הקלחמה
                                                          "םיזרא" ךוניחה תיבב יתנש יצח רוקיבל
                                        תווצה תא החביש המיס .םמצעב ונימאיש
        הרהנמב                             םידימלתה לכלש ךכל איבהל חילצהש לע  ,WhatsApp תרתוכה תחת םייקתהש
                                                          תווצהו םידימלתה םע ושגפנ וכלהמבו
                                           .וחילצי השק ודבעי םאש הנומא שי
           רשג                           התיכב םלוכ ורקיב תווצה םע שגפמה םותב  תולבומש תושדחה תוינכתל ופשחנו ,יכוניחה
                                        'ו – 'ד תובכשמ םידימלת תללוכש תנגנמה
                                                                          .וב
         ןח יעור :תאמ                         ידימלתו תודימלת לש םתניגנ תא ועמשו  ,תלהנמה םע שגפמב לחה רוקיבה
       ןייטשניבור דריע :יומיב                      רועישל רוקיבה ךישמה םשמ  .התיכה  ע"הרו ,יגוגדפה תווצה םעו ,סוענ תירוא
        18:00 העש 8.4 ינש                        םיחרואה ועמש וב 'ב התיכב תילגנא  לע שגד םימש ךוניחה תיבבש עמש
                                        תיתייווח ךרדב םידמול םהש םידימלתהמ
                                                          ,תוכילה םעונו ,תוכיא ,םיגשיה ,םיכרע
     20:30 העש 10-11.4 ישימח-יעיבר                     ופתתשה תרחא 'ב התיכב .תילגנאב םילימ  םיצעהל איה ךוניחה תיב לש תוידוחייהשו
       21:00 העש13.4 ש"צומ                        הדימלה לע ןועמשו ןובשח רועישב םיחרואה  תווצה ףתיש ,ןכ ומכ .ישונאה ןוהה תא
       20:30 העש 14.4 ןושאר                       םידימלתה ורפיס 'ג התיכב .ילאיצנרפידה  המצעהל תוברעתה תוינכתב םיחרואה תא
                                          .םירופ אשונב ליעפ הדימל זכרמ לע  ,ךוניחה תיבב תולבומש היצנגילטניא חותיפו
        םידלי תגצה                           םלואב םייקתה דחוימב שגרמ קלח  השולש ךרד וניה תוינכתה םודיקש ןייצו
                                        העפוהב םיחרואה ופצ ותרגסמבו ,טרופסה
                                                          ,םייח ירושיכ ,הדימלו הבישח :םירטמרפ
         הפרי'גה                            ןורטאיתהו לוחמה ידימלתו תודימלת לש  ללכ םע םייקתה ףסונ שגפמ .תויתריציו
                                                              .ךוניחה תיב לש יכוניחה תווצה
                                           .םיהדמ עפומ ונתנו ודקר ,וקחישש
         הכומנה                            רפסה תיבל ישכ ע"הר קינעה רוקיבה םויסב  תלהנמהמ עומשל דואמ שגרתה ריעה שאר
                                        רפסה תיב חור תא תאטבמש ריק תנומת
                                                          לש םינורחאה ב"צימה ינחבמ תואצות לע
         ינח ןורטאית                                 .םיכרע םדקמו ליבומכ  לעו ,הרבעש הנשב ונחבנש ה תבכש ידימלת
                                             :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר   ךוניחה תיב תא וביצה םידימלתה יגשיהש ךכ
          15.4 ינש                          השעש ןיוצמ ךוניח תיבב םיהדמ רוקיב"  ןויצ םע הפשב םינויצה לש ןוילעה ןורישעב
                                                          .יצראה עצוממל לעמ הברה ,80 עצוממ
                                        יתיאר רוקיבה ךלהמב .תיקנע הגרדמ תציפק
          17:30 העש                          םידימלת .םירשואמו םיחמש םידימלת  יבושייב תוררוגתמש ךוניחה תיבמ תורומ
                                        הפ העקשהה .ימצע ןוחטיב יאלמו םייכרע  תועקשהה לע ריעה שארל ודוה רוזאה
                                        תואצותהו ,תרכינ םיכרעה אשונבו תוניוצמב  העקשה שי םענקיבש ורמאו ,ךוניחב תוברה
                                        ויה תונמואהו לוחמה יעפומ .םאתהב  .ןבושייב תוריכמ אל ןהש והשמ הזו ,הרידא
             :םירתאב םילזומ םיסיטרכ שוכרל ןתינ           ךוניח תיב אוה םיזרא ךוניח תיב .םיביהרמ   םאש ול ורמאו ע"הר תא וכריב תורומה
          ןאל הגמ ,םירומה תורדתסה ,םירטושה תונרק ,רבח         בלה קמועמ הדומ ינא .תומולח םישגמש  תוררוגתמ ןה םהב םיבושייה תא ליבומ היה
                                                               .תרחא םש םיארנ ויה םירבדה
         16:00-19:00 ,8:00-13:00 'ה-'א םימי :תוליעפה תועש       םתיישע לע יכוניחה תווצה לכלו תלהנמל  םואבלסינ המיס ר"ד ,ךוניחה ףגא תלהנמ
                                        יאלמו םישגרנ ןאכמ םיאצוי ונא .המיהדמה
         052-8990005 ,04-9893401 :םיפסונ םיטרפ תלבקל                     ."האנהו קופיס  הרודמ אוה םיזרא ךוניחה תיבש הרמא


    www.zemayes.co.il           22.3.19 ט״עשת ׳ב רדא ו״ט                                      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15