Page 10 - זה מה יש
P. 10

םענקי תושדח


    .₪ןוילימ 1.2 לש תולעב ראופמ קבחש שרגמ ךנחנ :םענקי


   טרופסהו תוברתה דרשמ םע דחיב תונבל םיחמש" :ריעה שאר


              "םיבשותל םתוא שיגנהלו םיראופמ טרופס ינקתמ
     קחש( קבחש יטטניס אשד שרגמ ךנחנ שגרמ סקטבו ,םישדח טרופס ינקתמ ךונחלו גרדתשהל הכישממ םענקי
     .ח"שא 600 םענקי תייריעו ,ח"שא 600 ןמימ טרופסהו תוברתה דרשמ רשאכ ,₪ ןוילימ 1.2 -כ לש תולעב )הליהקב


                                        ותיינבלו הליהקל טרופסה תשגנהל םיליבומ  .טרסה תריזגבו טולה תרסהב לחה סקטה
                                                  .ירוביצה בחרמב  ,ריעב טרופסה תקלחמ להנמ ,סקטה החנמ
                                        ריעה שאר דבכתה תוכרבהו םירבדה םותב  תשדחתמ םענקיש רמאו חתפ איבל רוצ
                                        תואה תא ןתנו שרגמב החיתפה תטיעבב  םיטרדנטסב דמועה יתוכיא טרופס ןקתמב
                                        דימ .שרגמב תויוליעפה לש ךרדל האיציל  שדחה שרגמה ןייצ רוצ .רתויב םיהובגה
                                        קחשמ םוקמב םייקתי החיתפה תטיעב רחאל  טרופסהו תוברתה דרשמ לש טקיורפ אוה
                                        .םענקי לעופה םידליה תצובק לש הוואר  תא חביש רוצ .םענקי תייריע םע ףותישב
                                        לש רמגה יצח יקחשמ ומייקתי ןכמ רחאל  ינקתמ אשונ תא םדקמ אוהש לע ע"הר
                                        ןושארה קחשמהו םיריעצה יזכרמ תגיל  סחיימו הליהקה ןעמל בושייב טרופסה
                                        קלחה .קמעה לדגמ םע םענקי תא שיגפה  םייח חרואל ךוניחה םודיקל הבר תובישח
                                        תרחבנ תונב לש עפומ ללכ סקטב יתונמאה  ונאש רמא יספלא ןומיס ,ריעה שאר .אירב
                                          .ס"נתמה לש תיתונמאה תולמעתהה  תחוורל ראופמ טרופס ןקתמ ךונחל םיחמש
     םענקי תייריע תורבוד :םוליצ                      דומעי ןיבר קראפב אצמנש קבחשה שרגמ  רעונה ינב ,ונידלי ונהיי ונממ רשאו ,הליהקה
                                        תותומע תושרל ןכו ,הליהקה תושרל   קחשל וצפחיש םיבשותהמ ימ לכו ונלש
                                        םוקמב .רעונה תקלחמו תוינוריעה טרופסה  תובישח שרגמה תמקהלש רמא ע"הר .םוקמב
    שרגמו לסרודכ שרגמ םג שי קבחשל ףסונבו  םיבשות ,םיאטרופס ,וניפנוק קינומ ,הייריעה  םילשמ שרגמה .םיעוריא ןווגמ ומייקתי  תא שיגנהל ונל עייסמ אוהש העש הבר
    שמשי שרגמה .םיבשותה תחוורל קנאטפ   :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר .םיחרואו  ללוכה טרופס ישרגמ לש סקלפמוק תיינב  םישנ טרופס ףגא תלהנמ .םיבשותל טרופסה
    לכוי ץופחיש ימ לכו הליהקה ללכ תא  תחוורל ראופמו שדח שרגמ ךונחל םיחמש"  שרגמו לסרודכ שרגמ םג קבחשל ףסונב  ,טרופסהו תוברתה דרשמב יממע טרופסו
    תוברתה תרשל הדומ ינא .ונממ תונהיל  העקשהב ןימאמש ימכ .םענקי תליהק                 .קנאטפ  תוברתה תרש םשב הכריב טיברש תירונ
    ,הברה התיישע לע בגר ירימ כ"ח ,טרופסהו  ,םיאטרופס תחמצהבו טרופס תויתשתב  ,ע"הר דמעמב םייקתה שרגמה תכונח סקט  הדרשמ םשבו ,בגר ירימ כ"ח ,טרופסהו
    העקשה לעו ,םיבר םיטקיורפ םודיק לע  סחיימ ינא ,הליהקל טרופסה תשגנהבו  ,סרפ ןמור ןגסה ,לאומש ירוא ןגסהו מ"מ  ךונחלו ןאכ תויהל הלודג תוכז וזש הרמאו
    םיבושייבו ,ללכב םיבושייב טרופסב הבר  שרגמה תמקה .שרגמה תמקהל הבר תובישח  תירונ ,וטניפ הנליא ,ריעה תצעומ תרבח  תמקהש הנייצ טיברש .רדהנה שרגמה תא
             ."טרפב הירפירפב  םוקמב טרופס ישרגמ לש סקלפמוק הווהמ  תיל"כנמ ,טרופסהו תוברתה דרשממ טיברש  הדרשמו הרשהש םידעיה דחא אוה שרגמה


                                                               םיקילא בשומ
                                             WWW.IRONWOOD.CO.IL
    www.zemayes.co.il           26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15