Page 10 - זה מה יש
P. 10

םענקי תושדח


                               :םענקיב רוקיבב תד יתורישל רשה


    םימייק תואווקמ ץופישו תואווקמו תסנכ יתב תיינבב עייסנ
    אצמנש שדחה הווקמב ורקיב ,בושייב ורייס וכלהמב םענקיב רוקיבל ועיגה ודרשמ תווצו ןינקו קחצי ,תד יתורישל רשה
                                      סקונאלמ תרבחב וחראתהו םיקוריה תוגגה תנוכשב המקהב


                                        םג שקיב ע"הר .הווקמ ןכו ףסונ תסנכ תיב  המייקתהש הייריעב םינפ תלבקב לחה רוקיבה
                                        תנוכשב םישנל הווקמה תיינב תמלשהב עויס  וינגס ,ע"הר ,םינבר ,ריעה בר תופתתשהב
                                                  .םיקוריה תוגגה  ר"וי ,הייריעה תיל"כנמ ,ריעה תצעומ ירבחו
                                        תיב תבחרה אשונב םג ונד רוקיבה ךלהמב  .תושרב תוקלחמ ילהנמו ,תיתדה הצעומה
                                        םודיקל לעפי אוהש רשה רמא ןאכו ,ןימלעה  רמאו רשה תא ךריב יספלא ןומיס ע"הר
                                        םג אוהשו ,רצואה רש םע תפתושמ הבישי  רשל ןתנ ע"הר .ותוא חראל החמש םענקיש
                                        אשונה תאש ןייצ רשה .תיביצקת עייסל הסני  תכרעמ לע רתיה ןיב ,ריעה לע הריקס ותווצלו
                                               .טקיורפכ חקיי אוה הזה  תטילק ,קט ייהה יקראפ ,תיבושייה ךוניחה
                                        רחאלו ,ריעב רשה רייס הדובעה תשיגפ םותב  רושעב םילבומ ריעבש שיגדהו ,דועו ,היילע
                                        תנוכשבש םישנל שדחה הווקמב רקיב ןכמ  ןוילימ 350 -כב םיטקיורפ םינורחאה יצחו
                                        תרבחב רוקיבל עיגה םשמו ,םיקוריה תוגגה .הליבומו תיביטקרטא ריע איה םענקישו ,ח"ש
                                        לעו הרבחה לע הריקס לביקו סקונאלמ  לכ םייח םענקיבש רשל רפיס ריעה שאר
                                        ידבועו תודבוע םע שגפנ רשה .התוליעפ  םימרזה לכמו םירזגמה לכמ םיבשותה
                                        לע םהמ עמשו םידרחהו םייתדה הרבחה  .םלוכ תא םידבכמ םלוכ ןאכו ,האלמ הינומרהב
                                        וללה םידבועהש רמא רשה .הרבחב םתדובע  הלוכי טלחהב םענקיש הוואגב רמא ע"הר
                                        ע"הר .קט ייהה ךותל השודקה תא םיסינכמ  םידבכמ םלוכ ןאכש ףיסוהו ,לדומ שמשל
    םענקי תייריע תורבוד :םוליצ                       רמאו סקונאלמ תרבחל ןגרפ יספלא ןומיס      .היחי יתנומאב שיאו םלוכ תא
                                        םידבוע תטילקב םיליבומ םהש לדומה תאש  תניתנב ןימאמ אוהש רשל רמא ריעה שאר
    ויכרצל ןכו ,ריעה לש םייתרוסמהו םייתדה  אוה ותוא ברה עויסה לע ריעה שארל רשיב  םדקלו קיתעהל ךירצ םינושה םירזגמה ןמ  ותרזע תא שקיבו ,תוליהקה ללכל םיתוריש
    םירעה ישאר ונאש בושייה לש םיילכלכה  תואווקמ ,תסנכ יתב תיינב תבוטל ריעל דעיימ        .םירחא תומוקמב  תסנכ תיב תיינבב עויסב ודרשמ תרזעו
    ריע איה םענקי .םתיא דדומתהל םיצלאנ  תבחרה תמלשה תבוטל דחוימ ביצקת ףאו  רוקיבה םותב ןייצ דואמ הצורמ היהש רשה  ריעבש רשל רמא ע"הר .תיפויתאה הליהקל
    םיתוריש תתל ונל בושחו תחתפתמו הלדגש         .ינוריעה ןימלעה תיב  תויוליעפה לע הפיקמ הריקס לביק אוהש ריעב  ,תיפויתאה הליהקה לש תוחפשמ 300 -כ שי
    לכב םיאלמ םיתורישו ,הליהקו הליהק לכל      :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר  םיכרצה לע עמשו ריעהב תושענה תוינרותה  שקיב ךכל ףסונב .םהל םג גואדל ול בושחו
    ברה ונוצר לע רשל הדומ ינא .ריעה תונוכש  םענקיב רשה תא חראל דואמ ונחמש"  .ריעב תידרחה הליהקה הקוקז םהל םיבורמה  רעש תנוכשב תסנכ תיב תיינבב עויס ע"הר
    תיינבב ונל עייסי אוהש ןימאמ ינאו ,עייסל  ןמ תוקומע יתמשרתה .ןיוצמ היהש רוקיבל  ,םישדח תואווקמ תיינבב עייסל חיטבה רשה  הנוכשה לש תובחרהה רואלש רמאו ,איגה
        ."םיבשותה תחוורל תד תודסומ  היכרצל רשה לש הנבההו תויעוצקמה ,עדיה  אוהש רמא רשה .םימייקה תואווקמה ץופישבו  הנוכשב היהיש בושח ,תובר תוחפשמ תטילקו                                                               םיקילא בשומ
                                             WWW.IRONWOOD.CO.IL
    www.zemayes.co.il           19.7.19 ט״עשת זומתב ׳ט                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15