Page 11 - זה מה יש
P. 11

ךליבשב דחוימב             ןוזז רומיל תלהנהב                                                      דחא םוקמב םיקוניפה לכ

                                                                   .ךליבשב דחוימב םיקנפמה םילופיטה יגוס לכ תא יאצמת יפויה ןדיעב קר
                                                                       .ךל הכחמ .ןנערתהל רתויב בוטה ןמזה הז ,ץיקה תארקל ,וישכעו

                                                                                                              חופיט

                                                            לופיט ן לירקאב םיינרופיצ תיינב ן רוקינמ ן יאופר רוקידפ
                                                                             תובג בוציע ן הוועש ן ל'גב תיעבט ןרופיצ
                               ייוסיע

                 היגולוסקלפר


                 םילגרה תופכב יוסיע
              ₪ 60              תוקד 20                                           רועה יגוס לכל םינווגמ םינפ ילופיט
                                                                                                     הקיטמסוק
              ינחורו יזיפ לופיטל םוקמה
                  י"ע שפנהו ףוגה ןוזיאל
             !!!היווחה םשלו םד תמרזה                                                        ןיפרפ תייטבמא

                                                            ,םיילגרהו םיידיה יקרפמב םיבאכ לע הלקהב תעייסמ
                                                            תמירז תא הריבגמו תרדוח הוועשה .היגלאימורביפ ,תוקלד
                תורשפא                                                        .יעבטה יופירה ךילהת תא תזרזמו םדה
                דע העגה

              חוקלה תיבל

                                              052-2418252   052-7967952 :רות תעיבקל        11                                                                        26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ                         www.zemayes.co.il
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16