Page 12 - זה מה יש
P. 12

םענקי תושדח
    םענקי תייריע תורבוד :םוליצ

   תוכירב קראפמ הרדוש 'חמש ישיש' תינכתה :םענקיב חמש


   .בהוא דואמ ינאש ריע וז .הייפיפי םענקי" :ןליא ןורי .תרק לחנ             ."רתויב םיפיה תומוקמה דחא אוה תרק לחנ קראפ    תוכירב קראפמ ןליא ןורי םע 'חמש ישיש' תינכתה ןורחאה ישיש םויב הרדוש ץיקה יעוריאמ קלחכו ,םענקיב חמש ץיק

    .24 ץורעב יח רודישב הרבעוהש תינכתב קלח וחקלו ,ונהנו ודקר ,ורש קראפל ועיגהש םיבר םיחרואו םיבשותו ,תרק לחנ

                                            .ותדובע לע רפיסו ל"קקב םינש   הדוהי םיניוצמה םירמזה םע החתפנ תינכתה
                                        דואמש ןליא ןורי ,'חמש ישיש' תינכתה החנמ  ירישמ ורשש סוינורו ןהכ יניפ ,סאילא
                                        חמש םעפ לכ אוהש םיפוצל רפיס הנהנ  ןתנ םיקולא" תא רתיה ןיבו ,בוגרא רהוז
                                        שיגרמ אוה ןאכשו ,םענקיל עיגהל דואמ  אל" ,"ידקיר" ,"באר אי חא" ,"הנתמב ךל
                                        ,הפי ריע איה םענקיש רמא ןליא .תיבב  ךשמהב .דועו ,תינוויב םיריש תזורחמ ,"דבל
                                        תרק לחנ תוכירב קראפש ,תיטסיקטייה  ,יול יתנ ,דדח יניפ :םירמזה ועיפוה תינכתה
                                        יוליבל רתויב םיפיה תומוקמה דחא אוה  ,ילגלא סומע ,רהוש רימא ,םהרבא הקיבצ
                                         .גונעת טושפ אוה הזה םוקמהשו ,תוחפשמ  ,קייח לג ,ןועמש רוד ,גבס ןמחנ ,ןהכ ביגס
                                        ריע" איה םענקיש וירבדב ןייצו ןגריפ ןליא  ורשו ,לאלצב זוע - ימוקמה רמזה םלוכ לעמו
                                        דואמ ינאש םישנא םע בהוא דואמ ינאש  ןומיס ,ריעה שאר .םיטיהלהו םירישה בטיממ
                                        דמועלו םענקי תייריעל הדוהו ,"בהוא  םיפוצל רפיס תינכתב ןייארתהש יספלא
                                             .אלפנה חוריאה לע השארב  רתויב תופיה םירעה תחא איה םענקיש
                                        םענקימ הרדוש 'חמש ישיש' תינכתה   ךוניחב תנייטצמש ריע יהוזש ףיסוהו ,ץראב
                                        הליבומש 'יתליהק רעי' טקיורפ תרגסמב  ר"וילו ל"קקל ןגרפ ע"הר .ל"הצל סויגבו
    תחמשמש המיהדמ תינכת איה 'חמש ישיש'  רעיב םיחרואה-םילייטמה ןיב שיגפהלו  תייריע ןיב הלועפ ףותישמ קלחכו ,ל"קק  םהש הלועמה הדובעה לע רטע ינד ל"קק
    הדומ ינא .תבש תארקל לארשי םע תא   .םינמאו םירמז ןיבל קראפה וא יתליהקה  הרוש ל"קק העיצמ ץיק ידמכ .ל"קקו םענקי  םע םיברה הלועפה יפותיש לעו םישוע
    רעי' תינכתה לע רטע ינד ר"וילו ל"קקל  התנהנ םענקי" :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר  ,םירוהלו םידליל תויוליעפ לש תנווגמ  רוזא להנמ ןייארתה תינכתה ךלהמב .םענקי
    ,םיליבומ םהש תוברה תוינכתה לע ,'יתליהק  בטימ םעו םמהמ קראפב ליבומ ץיק עוריאמ  ךכמ קלחכ .תיצרא הסירפב ,םיאליגה לכב  לחנ קראפש רפיסש דוד ימר ,ל"קקב השנמ
    קפס ןיא .םענקי םע הלועפה יפותיש לעו  תוארל יתחמש .תינכתה ירמזו םירישה  חראתת "ןליא ןורי םע חמש ישיש" תינכותה  קראפ אוה ל"קק םע ףותישב םקוהש תרק
    .תינכתה תווצ לכלו ןליא ןוריל הדות .וניכזש  ועיגהש רוזאהמ םיבר םיחרואו םיבשות  םיקראפבו םייתליהקה תורעיב ץיקה ךלהמב  רוזאב ל"קק תוליעפ לע רפיס דוד .םיהדמ
    לע ןומולוס הנחו ןדיבא לאויל הלודג הדות  םהילגר ולבט ,ודקרו ורש םה .דואמ ונהנו  תא לבקל לארשי םעל רשפאתו ל"קק לש  םלצה היה תינכתב ףסונ ןייארתמ .ללכבו
              ."עוריאה תלבוה  תינכתה .ונהנ דואמו ,קראפב םימרוזה םימב  עבטה קיחב החמשו הבוט הריוואב תבשה  תורשע דבעש לולמ והילא ,קיתווה יתליהקה

                            ,למרכ יאופר זכרמ ידבוע לכל

                        םכל דיגהל וניצר


                                 הדות


                 ונילפוטמל םינתונ םתאש ,רוסמהו ישונאה לופיטה לע                   ןושארה םוקמב בוש םילוחה תיב הכז םכתוכזב

               םילוח יתב 25 ללכש ,תואירבה דרשמ לש ימואלה רקסב


                            תועיבש תא קדב זופשאב לפוטמה תיווח רקס
                               :םיאבה םיאשונב םילפוטמה ןוצר

                              לופיטה ףצר     לפוטמל דובכו סחי
                            םיכילהת תוליעי     םירבסהו עדימ ןתמ

                       !תובוט םיידיב םהש םישיגרמ ונלש םילפוטמה ,םכתוכזב

                                    ,הבר הכרעהב
                                   םילוחה תיב תלהנה

                  םכלש תואירבל םיביוחמ                  -ה לכמ     למרכ

                                                           אוהו ץראב םילוח יתב 25 ופתתשה רקסב
                                                           11,000 לעמ םע םיינופלט תונויאר ללכ
                         www .carmelhospital.co.il                     .2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םילפוטמ

    www.zemayes.co.il           26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ                                       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17