Page 14 - זה מה יש
P. 14

םענקי תושדח
    םענקי תייריע תורבוד :םוליצ
                    םענקי ןורטאיתב שגרתהלו תוכבל ,קוחצל
    לש ןורטאיתב הבורקה םייונמה תנועב ועיגי ןורטאיתה ינקחש בטימ דועו ןלוג ישי ,ילאכימ הקבר ,ןהכ בקעי ,רגרביוה ימר
    ?םתשגרתה וא באוכ יכב םתררחש ,בלה לכמ םתקחצ הנורחאה םעפב יתמ .םכל הכחמש המ הנה .םענקי ס"נתמ
    בטימ תא הבורקה םייונמה תנועב םכל ואיבי ,םיס"נתמל תיצראה הרבחה תרגסמב לעופה םענקי ס"נתמ לש ןורטאיתב
        .ןורטאיתב םוי םויהמ חוכשלו תיבהמ תאצל הבוט טלחהב הביס וזו ,ץראה יבחר לכמ םינורטאיתה לש תוגצהה


                      תרפסמה ןומגא ןרוג תיאזחמה לש )ןיסיל  הריעצ תיטובור ומצעל שכור הדימעה  ,םיאמבה יבוטב ונרחב הנוע לכב ומכ"
                      יכ תולגל עתפומש ,רפוע לש ורופיס תא  אל אוהש קר .תויזטנפ ול םישגתש ,תמלשומו  םייונמ תנוע תריציל םינקחשהו םירצויה
                      ,רבד התאווצב ול השירוה אל החונמה ומא  חרבת ותשאש ,הב בהאתי ולש ןבהש הפיצ  שמח הלענ הבש ,תשגרמו הריעסמ ,תנווגמ
                      םג ומא .ותוחא ידיל רבעוי שוכרה לכו  תיטובורהשו ,התוא ול רכמש רוחבה םע  תורדס יתשו םירגובמ ייונמ לש לש תורדס
                      תולגל שוחנ אוה .רבסה לכ הריאשה אל  תושגר .המצע לשמ תושגר חתפל ליחתת  ,"דחוימ 'גנירפ יונמ םג ומכ ,םידלי ייונמ לש
                      הריעצה ותוחא ךא השוריהמ לשונ עודמ  לע .הטילש ןדבוא ידכל התוא םיאיבמש  ,םענקי ןורטאית תלהנמ ,ןינקו הלואג תרמוא
                      ויתונויסנ ךלהמב .הלועפ ומיע ףתשל תברסמ  ימעו לטנבל לעי ,אסיע ןמרונ םיבככמ המבה  ראוטרפר תדעו ידי לע תורחבנ תוגצהה"
                      תודוסה תכסמ תא הלגי ,האווצה תא ןיבהל  הלעת תחבושמ הידמוק דוע .קי'צרלומס  תויחונלו הביבסהו םענקי יבשות 14 תללוכה
                      ורופיס .וייח םיבכרומ הנממש םירקשהו  "םיזילעה בולכ" םענקי ןורטאיתב הנועה  עובשב םימי השימח תגצומ הגצה לכ םייונמה
                      ןורטאית( "דבעה" רגניז-סיבשב לש עודיה  ףאש ,הראופּ ןא'ז יתפרצה יאזחמה לש  לכל ףדעומ םוי לש הריחב רשפאל תנמ לע
                      תשדוחמ תיתמיב היצטרפרטניאל הכוז )רשג  להנמ 'זרו''ז .םש ותוא לעב טרסל דבוע  זוליא טרבלאו רגרביוה ימר ,ןהכ בקעי ."יונמ
                      לש החוכב שי םאה .הירא ינגבי יאמבה לש  הזילעה זפורט ןסב חילצמ הליל ןודעומ  ינוק ייר ילגנאה ףשאה לש הידמוקב םיבככמ
    ,רוטאנ הפילאח ,ןלוג ישי םיבככמ הגצהב  ,תויתרבחה תומכסומה לע תולעתהל הבהאה  ןב אוה לשימ .םיעבשה תונש לש תרהוזהו  ףותישב המיבה ןורטאית( "םלואב אפור שי"
     .םירחאו ונינד לט ,גרבנייו ליג ,ןורדלק ביני  לש תונברוק ונלוכש וא תוישיאהו תויתדה  .ןודעומב םילועה גארדה יעפומ בכוכו וגוז  ליבומ חתנמ רחא בקועה )הפיח ןורטאית
    תוגצה םע דחוימב תחלצומ הנוע דוע ירחא"  רוטע והזחמ ?ונדלונ הכותלש הרבחה  םיבהוא ןקב תחנבו רשואב םייח םיינשה  רשא ןודנולב רתויב יתרקויה םילוחה תיבב
    ,ךסמה תדירי רחאל בר ןמז דהדהל תולוכיש  ןורטאית( "הטישה" ןרסלג ידרו'ג לש םיחבשה  'זרו'ז לש ונב ,ןארולש דע ינועבצו חמש  םיאפור לש הרוש ינפב וייח םואנל ןגראתמ
    ךישממ םענקי ןורטאית ,םייונמ 2,500 כ םע  ותוא לעב טרסל דבוע ףאש )עבש ראב  םהל עידומ )חוכשל ףידעמ היהש הלילמ(  שגליפ החיגמ עתפל .םלועב םיליבומהמ
    דועל – ןינקו הלואג תלהנמה תושארב –  הקירבמהו הקיחצמה וכרדב ףקשמ ,םשה  םינרמש-רפוסה הלכה ירוהשו ןתחתמ אוהש  קוחרה רבעה ןמ תפרטומ תצקו תירותסמ
    םירופיסו תויגרט ,תוידמוק לש תקתרמ הנוע  יגשיהל ישונאה ןיב ידימתה טקילפנוקה תא  .רוקיבל ךרדב םהו וירוה תא שוגפל םיניינועמ  ר"דה .לכה רערעמש לודג – ןטק דוס םע
    ר"וי ,הדידפ האל תרמוא ,"בלל םיעגונש  תוגצהה תחא .םויכ םייח ונחנא הבש הרבחב  ,תפרוטמ םיבצמ תיידמוק תחתפתמ ןאכמ  םידמועה םיעצמאה לכב שמתשהל ססהמ אל
    םכמ ולאל תארוק ינא" ,ס"נתמה תלהנה  ןורטאיתה( "הרזחבו םשל" הנועה לש תוקזחה  וסנכיי תילארשיה הקפהב .תשגרמו הקיחצמ  האצותהו ודוס תא ריתסהל תנמ לע ותושרל
    םינהנש םיפלאל ףרטצהל ,תאז ושע םרטש  לש יתימאה םירופיס תא תרפסמ )ירבעה  הווידה לשו יאמבה לש םיאלפנה םידיקפתל  הידמוק .קוחצמ תלגלגמ תפרטומ הידמוק איה
    תיב הווהמה ןורטאיתה לש םייונמה תרדסמ  ואצמו ,ירצמה יבשב ובש רשא ל"הצ ילייח  ףאירק רימא עבש־ראב ןורטאית יבכוכ ולש  תרדסל עיגתש המיבה ןורטאית תיבמ תפסונ
    םיצוביקהו םיבושיהו םענקי יבשות לכל  םוגרת - תפתושמ הריצי תומדב רואה תא  תוארל ולכות ילאכימ הקבר תא .ןמלוש ילומו  "תשרויה" איה םענקי ןורטאיתב םייונמה
              ."ותוא םיבבוסה  ."טיבוהה" - יסאלקה רפסה לש תירבעל  תיב ןורטאית( "תשרויה" תיתחפשמה המרדב  ליגב שורג רבג .יניס ינורו לייו יזוע ובתכש


                                          ,ןועבט .ק תוימוקמה תוצעומהו םענקי תייריע ידי לע םקוהש בויבו םימ דיגאת ונה 'מ"עב םיקמעה תונייעמ'
                                         .בויבו םימ ידיגאת קוח יפ לע בויב יתוריש תקפסאו םימה תקפסא לע יארחא דיגאתה .בקעי ןורכזו ישי תמר
     ידרשמ רבעמ לע העדוה                           הייבגו תוחוקל תוריש ת/גיצנ ה/שורד          םענקיב דיגאתה                                            .הייבגהו תוחוקלה תוריש להנמל :תופיפכ
                                                                    :תוירחא ימוחת
                                                           .דיגאתה תוחוקלל ינופלטו ילאטנורפ תוריש
                                                            .דיגאתה תוחוקלל םייוכיזו םיבויח תקפה
                                                                .בויבו םימ ימולשת תייבג
               םכעידוהל ונירה                                              :דיקפתה תושירד
                                                     .צ"החא תועשב עובשב םיימוי ללוכ ,עובשב םימי 5 - האלמ הרשמ
     םענקיב תוחוקלה תורישו דיגאתה ידרשמ יכ                    .ןורתי - םימ ידיגאת וא/ו ימוקמה ןוטלשב ןויסינ - תוחוקל תוריש ךרעמב הנש לעמ לש חכומ ןויסינ
                                                 .ןורתי - םימ ידיגאת / םיילפיצינומ םיפוגב הפיכאהו הייבגה יכילה לש הרכה
                                            תונכותב עדי - הפיכאו הייבג םללכבו תוחוקל תוריש לש בושחמ תוכרעמ תלעפהב חכומ ןויסינ
             שדחה םנכשמל ורבע                                       .ןורתי - תוינוריע הייבג תונכותבו סיפוא
                                                              .תוצמואמ הדובע תועשל תונוכנ
                                                                 .ההובג תוריש תעדות
          .9 ןיבר קחצי םענקי גיב םחתמב                                      .ההובג המרב תישיא - ןיב תרושקת
                                                              .הירוב לע תירבעה הפשה תעידי
                                         www.anatshemer.co.il            .תידיימ הדובע תלחתהל תונימז
        .הלודגה תירוחאה היינחהמ הסינכה                                 .תימאניד הביבסב הדובע תלוכיו תיתבשחמ תושימג
                                                                 .תיאמצע הדובע תלוכי

         תוחוקלה תורשב להק תלבק תועש                                          .תישיא תונמיהמו תונימא
                                          .רצואה דרשמב רכשה לע הנוממהו םידיגאתה לע הנוממה יללכבש תולבגמב ויהי הרשמל הקסעהה יאנת
         18:00 דעו 08:30 ישילשו ןושאר םימי                      16:00 העשב 25.7.2019 ךיראתל דע הרשמל תודמעומ שיגהל ןתינ
                                                הלכשה לע תודיעמה תודועתו םייחה תורוק חולשמ תועצמאב
       14:00 דעו 08:30 ישימחו יעיבר , ינש םימי                   :ל םושר ראודב וא 04-8569609 סקפב וא office@mayanot-h.co.il .ליימל
                                                      'מ"עב םיקמעה תונייעמ'
                                                2069207 דוקימ ,םענקי ,624 .ד.ת ,BIG זכרמ ,9 ןיבר קחצי 'דש
               04-8569696                          .ןובשחב וחקליי 16:00 העשב 25.7.2019 םויל דע דיגאתל ועיגיש תויודמעומ קר
             1-800-800-223                      .בלש לכב וז הרשמ רותיא ךילה תא לטבל וא/ו םידמעומהמ דחא ףא םע רשקתהל אלש יאשר דיגאתה    www.zemayes.co.il           26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ                                       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19