Page 3 - זה מה יש
P. 3

ד״סב

                        תוחפשמ רתויו רתוי
                         !םינולא בל תורחוב                       !ונלש החפשמל םתא םג ופרטצה

                ןונכת ללוכ ,םענקי ,איגה רעש תנוכש לש לגדה טקיורפ ,םינולא בל
                תושיגנ ,קורי ףונ ,תוחוורמ תוספרמ ,יתוכיא טרפמ ,ידוחיי ילכירדא
                תוברת ,הליהק ייח ,תניוצמ ךוניח תכרעמ ,זכרמלו תוירקל ,הפיחל ההובג
                םיראופמ םיסקלפודו ןג תוריד ,'דח 5,4,3 תוריד :םכתריחבל .יאנפו

                   – םינולא בל לש ןורחאהו ישילשה ןיינבה
                      !םידחוימ םיאנתב וישכע


                                               םענקי ,איגה רעש םחתמ :תבותכ
                                     *3100     054-8834000

                                      www .per etzbh.co .il        ושפח
                                                        ונתוא

                                            לילגה
             ח.ל.ט | דבלב תוריד 5 ל לבגומ | דבלב השחמהל הימדהה | םיעצבמ לפכ אלל | הרבחה ןונקתל ףופכב | תע לכב עצבמה תא קיספהל תיאשר הרבחה | עצבמה תפוקתב רשואמה ןוריחמה ריחמ *

    3                                     26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ             www.zemayes.co.il
   1   2   3   4   5   6   7   8