Page 8 - זה מה יש
P. 8

םענקי תושדח


                :םענקיב רוקיבב ןרוצ - המידק תצעומ תשאר


    "הארשה ררועמ ןומיס .הדימ הנק לכב החלצה איה םענקי"
    שארמ דומלל הרטמב םענקיב רויסו רוקיבל העיגה ,ןירג ןרק ,ןרוצ – המידק תימוקמה הצעומה תשאר

    שאר ןגס םע דחי העיגה ןירג .הבושייב םירבדה תא םשיילו ,הלוהינ לעו ריעה לע יספלא ןומיס ,ריעה

                                         .הלש תרזועהו ,הצעומה לכירדא ,הלש הצעומה                                                          הכרבב לביק יספלא ןומיס ,ריעה שאר
                                                          .ריעה לע הריקס םהל ןתנו םיחרואה תא
                                                          הווהמש ריע איה םענקיש רמא ריעה שאר
                                                          ולש הגלוקל ץילמהו ,םיבר םיבושייל לדומ
                                                          הנושארבו שארב עיקשהל ןרוצ המידקמ
                                                          ע"הר .ךרה ליגהמ רבכ תאז תושעלו ,ךוניחב
                                                          ךוניחה תכרעמ יגשיה לע הוואגב רפיס
                                                          תובר םה וללה םיגשיההש רמאו ,תיבושייה
                                                          – כ תושרה לש התעקשה לש אצוי לעופ
                                                          תוכזבו ,תאז תוכזבו ,ךוניחב הביצקתמ 50%
                                                          תוניוצמ לע שגד המשש ךוניחה תכרעמ
                                                          אלפנ רעונ ןאכ לדג ,םיכרע תעמטה דצל
                                                          ע"הר .הנידמלו ל"הצל ,בושייל תובר םרותש
                                                          הקוסעתב עיקשהל םג ולש הגלוקל ץילמה
                                                          ףונמכ בושייב קט ייהה תיישעתב דחוימבו
                                                          םיקהל ,םענקיב השענש יפכו ,החלצהל
                                                          היישעת – הייריע ירשקל הדיחי תושרב
                                                          בושייה ןמ הדובע ישרודל עייסל גאדתש
                                                          ע"הר .תונושה תורבחב תודובעב בלתשהל
    םענקי תייריע תורבוד :םוליצ
                                                          .ילכלכ חותיפל הדיחי תמקה לע םג ץילמה
                                                          היינב לע שגד םש אוהש דוע רפיס ע"הר
    גיצהלו ,התווצ תאו ןרוצ – המידק תירוזאה  רויס םיחרואל ךרענ הדובעה תשיגפ םותב  וליפאו ,תחפוטמו הפי ריעהש הנייצו  ההובג םייח תוכיא תקנעה לעו ,תיתוכיא
     תאו ,ריעה לש התוחתפתה תא םהינפב             .ריעה יבחרב  ןומיסל הנגרפ ןירג .םיחפוטמ ןאכ םינוכישה  לכב ליבוהל הבוחש םירטמרפ ולאו ,ריעב
    הווהמ םענקי .ןאכ תנווגמהו הברה היישעה  ירוא ,ריעה שאר ןגס םג ופתתשה רוקיבב  ררועמ ,םיהדמ ריע שאר אוהש הרמאו  ולש הגלוקל ריעה שאר ץילמה דוע .בושיי
    האג ינאו ,םיבר םיבושייל יוקיחל לדומ  תיל"כנמ ,סרפ ןמור ,ריעה שאר ןגס ,לאומש  החקל איהש השיגדהו ,יטקרפו הארשה  תוקלחמה לכ ןיב אלמ הלועפ ףותישל גואדל
    – המידקל .ונתיאמ דומלל םיאב םיברש  ,הייריעה סדנהמו ,וניפנוק קינומ ,הייריעה  הרמא ןירג .חילצמש יממ דומלל המצע לע .החלצהה דוס ןומט םש יכ תושרבש
    הברקה לשב םג ,לודג לאיצנטופ שי ןרוצ            .גרבדלוג ינד  ילארשי הדימ הנק לכב החלצה איה םענקיש  ןמ הבהלתהש ןרוצ - המידק תצעומ תשאר
    השעת ןרקש חוטב ינאו ,ןד שוגלו זכרמל   :יספלא ןומיס רמ ,םענקי ריעה שאר  טהלב אוה הירבדלש לע ןומיס תא החבישו  התווצו איהש הרמא הב היישעה ןמו ריעה
           ."חילצתו תניוצמ הדובע  הצעומה תשאר תא חראל דואמ ונחמש"      .דיקפתב ןושארה ומוי הז וליאכ  ,םתסינכב רבכ ריעה ןמ דואמ ומשרתה


    תורבוד :םוליצ                   'ץיבוקרמ תירורד :הקיפרג | ןוסריאמ הנרוא :ןותיע תלהנמ | טרפלה ריאמ :ךרוע ל"ז יתנקלא ריאי :דסיימו ןושאר ךרוע
        עובשה תשרפ                                                       2351 :'סמ ןוישר
                                           | ֿטסורפ תילג ,טרפלה יפס :תכרעמ ירבח
           תוטמ               | תרושקת תועידי :סופד | הנק ןהאפ :תונובשח תלהנה | רקנ יסוי ד"וע :יטפשמ ץועיי םענקי 84 ד.ת :תבותכ

         תבשה תסינכ                              | מ״עב תונותיע )שי המ הז( י.מ.ז :ל"ומ        :םינופלט
           19:13                      הביבסב םיצוביקו םיבשומ ,ישי תמר ,ןועבט תירק ,םענקי :הצופת 04- 9894590 | 04-9890359
         תבשה תאיצי                                               04-9894638 :סקפ 04-9890874

           20:23                       mail: zemayes@netvision.net.il         26.7.2019 | 1266 'סמ ןוישליג| 29 הנש
                          םימוסריפהו תועדומה ןכות לע םיארחא ןותיעה יקיפמו תכרעמה ןיא    www.zemayes.co.il :רתאה תבותכ                        שמש ידוד תנקתהו הריכמ ,תוריש
                         תויזכרמ תויראלוס תוכרעמל החמומ      הביבסהו ישי תמר ,ןועבט ,םענקי :תוריש רוזיא
     052-3354699 :רשק תריציו םיטרפל


    www.zemayes.co.il           26.7.19 ט״עשת זומתב ג״כ                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13