Page 8 - זה מה יש
P. 8

םענקי תושדח


                                                       תימענקי הוואג
    אישנ תוא תא אישנה ןכשמב ולביקש העש ,ריעל בר דובכ ואיבהו ,לודג דובכל וכז םענקימ ןגוק הסיארו רימידלו ,גוזה ינב
    בדנתמל אישנה תואש בתכנ הריחבה יקומינב .םינשה תבר תיתובדנתהה םתוליעפ לע 2019 תנשל תובדנתהל הנידמה
    הקיזומ תועצמאב בהזה ליג ינב תליהק רוביחב הכורבה המזויה לעו ,םינש תבר תיתובדנתה תוליעפ לע ןגוק גוזל קנעומ
                                                        .תוברתה לש תפתושמ הכירצו


                                                          80 –ו 81 יאליגב םויכ ,הסיארו רימידלו
                                                          ילגב 1990 תנשב לארשיל ולע ,המאתהב
                                                          םיינשה .רבעשל תוצעומה תירבמ היילעה
                                                          ,םענקיב ררוגתהל ורחב האושה תא ודרשש
                                                          תויוליעפב םיבדנתמ םה םינש 23 -כ הזמו
                                                          תייסולכואל יאנפו הרבח יברעו תוברת
                                                          תיתובדנתה םתוליעפ תא .ריעב בהזה ליג
                                                          םימדקמ םהש ךות 1996 תנשב ולחה םה
                                                          בחר יוטיב ונתנש הקיזומ יברע םינגראמו
                                                          וללכ רשאו ,םענקיב תיסאלק הקיסומל רתוי
                                                          ףאו ,תורפואו טלב יעפומ תנרקה רתיה ןיב
                                                          ליג ינבל הקיסומה אשונב תואצרה םויק
                                                          הליחתב וללכ הקיזומה יברע .ריעב בהזה
                                                          ולדג םה הרהמ דעו םישנא רשע השימחכ
                                                          .םישנא 40-50 -כ ועיגה עוריא לכלו ,וחמצו
                                                          םיעוריאה םויקל שרדנה לכל וגאד גוזה ינב
                                                          תוברתה יעוריא וכפה םתדמתה רואלו ,וללה
    םענקי תורבוד :םוליצ
                                                          הליהקה ייחב תיתועמשמ תוליעפל ומזיש
                                                          קפסמ םייתעבו ,םענקיב בהזה ליג ינב לש
    וב םיקסוע ונאו ,ונל בורק דואמ םיברה  ,הברה םתמורת לעו תיתרבחה םתוברועמ לע  רצויהו רמזה םג הנשה ויה סרפה ילבקמ ןיב  יברעל הינסכא ריעב בהזה ליג ןודעומ םויה
    הנידמה אישנש וניארשכ .תובר םינש רבכ  ירשא .בדנתהלו ךישמהל םהל לחאמ ינאו  טקיורפ ,ןולסב ןורכיז טקיורפ ,הזורב דיוויד  .תיתרבח תוליעפלו הקיזומ
    היהי ןוכנש ונבשח םוחתב סרפ קינעמ  תדחוימ הדות .היבשות םה ולאש ריעה  ,רואיל ןרק ,הקיסומה ידלי טקיורפ ,הדוהי ןב  ידמ קנעומ בדנתמל הנידמה אישנ תוא
    רתוי וניפיצ אל לבא ,תודמעומ שיגהל  לע ,היילע התואמ אוה םגש סרפ ןמור ,ינגסל             .דועו  ,םילעפמ ,םיפוגל הנידמה אישנ י"ע הנש
    הייכזה לע ונל רשבל ורשקתהש .ידמ   ."תובדנתהה תוא תלבקב המורתהו יווילה לכ  שאר ןגס ,ךרדה לכ ךרואל הוויל גוזה תא  םהב תמייקתמ רשא םינוגראו תודסומ
    דואמ ונל ונגרפ ןודעומב .םימומה ונייה  הסיאר" :סרפ ןמור רמ ,ריעה שאר ןגס  שיגהו בתכ םגש הז היהש סרפ ןמור ריעה  לש ןוא םירגובמ לש תיתובדנתה תוליעפ
    .ונל םיעיגמ טלחהב הרקוההו סרפהש ורמאו  לש תופיה םינפה תא םיווהמ רימידלוו .תובדנתהל אישנה תוא תלבקל הצלמהה תא  תבוטל תידוחיי המורת ומרת רשא ,רעונ
    .דואמ שגרמ היה הנידמה אישנ םע שגפמה  .תבדנתמו תמרות ,תכמות :ונלש הרבחה  הלודג הוואג" :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר  םג קנעומ תואה .לארשיב הרבחהו הנידמה
    ונא .אישנה תיבב ונרקיבש הנושאר םעפ וז  ינפב הצלמהה לע םותחל דובכל יל היה  םיבשותב הכרבתה םענקיש חמש ינא .דואמ  ונייטצה רשא םיבדנתמ תוצובק וא/ו םידיחיל
    השעמל ונאש ךכבו ,סרפבו הייכזב םיאג  ינאו ,תואה תא םהל קינעהל הנידמה אישנ  הליהקלו בושייל תובר םימרותש םייתפכא  ןפודה תאצוי םתלועפש וא םתלועפ םוחתב
    ךישמנ .םיכוזה ןיבמ םידיחיה םילועה        ".הלבקתה יתצלמהש חמש  המורת רבעשל מ"הירבמ היילעל .תיבושייה  תואה תא .הרבחל תידוחיי המורת המרת
    ."הינווג לכ לע תוברת ליבוהלו בדנתהל  רימידלו ,תובדנתהל אישנה סרפ ילבקמ  האג ינא ריעב םתוא טלקש ימכו םענקיל הבר .דבלב םישנאו םינוגרא רשע םינש םילבקמ
                      וינווג לע תונמואה אשונ" :ןגוק הסיארו  הסיארו רימידלו תא ךרבמ ינא .דואמ ךכ לע


    תורבוד :םוליצ                   'ץיבוקרמ תירורד :הקיפרג | ןוסריאמ הנרוא :ןותיע תלהנמ | טרפלה ריאמ :ךרוע ל"ז יתנקלא ריאי :דסיימו ןושאר ךרוע
        עובשה תשרפ                                                       2351 :'סמ ןוישר
                                           | ֿטסורפ תילג ,טרפלה יפס :תכרעמ ירבח
          סחניפ               | תרושקת תועידי :סופד | הנק ןהאפ :תונובשח תלהנה | רקנ יסוי ד"וע :יטפשמ ץועיי םענקי 84 ד.ת :תבותכ

         תבשה תסינכ                              | מ״עב תונותיע )שי המ הז( י.מ.ז :ל"ומ        :םינופלט
           19:17                      הביבסב םיצוביקו םיבשומ ,ישי תמר ,ןועבט תירק ,םענקי :הצופת 04- 9894590 | 04-9890359
         תבשה תאיצי                                               04-9894638 :סקפ 04-9890874

           20:28                       mail: zemayes@netvision.net.il          19.7.2019 | 1265 'סמ ןויליג| 29 הנש
                          םימוסריפהו תועדומה ןכות לע םיארחא ןותיעה יקיפמו תכרעמה ןיא    www.zemayes.co.il :רתאה תבותכ                        שמש ידוד תנקתהו הריכמ ,תוריש
                         תויזכרמ תויראלוס תוכרעמל החמומ      הביבסהו ישי תמר ,ןועבט ,םענקי :תוריש רוזיא
     052-3354699 :רשק תריציו םיטרפל


    www.zemayes.co.il           19.7.19 ט״עשת זומתב ׳ט                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13