Page 8 - זה מה יש
P. 8

םענקי תושדח


                      תונייטצהה תרוסמב םיכישממ םענקי ילייח
                        לארשי תנידמל 71-ה תואמצעה םויב הנידמה אישנ ןייטצמל רחבנ הטלב ינב ר"מס


                      ,ונילייחל ,םענקי ריעל דואמ לודג דובכ"  ןייטצמו ןיוצמ לייחב רבודמש םינייצמ ל"הצב  וצר ללכב הליחתבו הכורא ךרד רבע הטלב
                      רחבנש לע הטלב ינב ר"מסל לכה לעמו  הנידמה אישנ ןייטצמל ותריחבל םיקומינהו  :יספלא ןומיס ע"הר .תורישהמ ותוא רותפל
                      – ה תואמצעה םויב הנידמה אישנ ןייטצמל  ותויה רתיה ןיב םה בורקה תואמצעה םויב  הנש לכ טעמכש האגו ,רבעש ךרדבו ינבב האג
                      הכורא ךרד רבע הטלב .לארשי תנידמל 71  ,ההובג היצביטומ לעב ,ודיקפתב תובר עיקשמ  ינייטצמ םע םינמנ םענקימ םילייחו תולייח
                      ןוצר םעו הדמתהב ,תושיחנבש חיכוהו דואמ  תגשהב קבד ,המישמ לכל ןושאר תויהל ןוכנ .תואמצעה םויב ל"כטמרהו הנידמה אישנ
                      דואמ ינא .קוחר יכה עיגהל רשפא תופיאשו  םיבצומה םידעיב הדימע לע דיפקמו ויתורטמ  אישנ ינייטצמ תרוסמ תא הכישממ םענקי
                      םינמנ םענקימ םילייח הנש לכ טעמכש האג          .וידקפמ ידי לע ול  תואמצעה םויבו ,ל"כטמרה ינייטצמו הנידמה
                      םויב ל"כטמרהו הנידמה אישנ ינייטצמ ןיב  לייח אוה הטלב ר"מסש ל"הצב םיפיסומ ףסונב  הטלב ינב ילומ ,ןושאר למס ,ריעה ןב לביק
                      ונל ויה ורבעש הנשש רחאלו ,תואמצעה  לעו ,הדיחיל וירבח לע דוהאו יתורבח ,יכרע  הנידמה אישנ ןייטצמ תוא תא אישנה תיבב
                      תב תלייח ללוכ ,םינייטצמ םילייח השולש  120 ןיב תונמיהל רחבנ אוה דועו ולא לכ  ,לארשי תנידמל 71-ה תואמצעה םוי לגרל
                      םג תרוסמב םיכישממ ונא ,תיפויתאה הדעה     .וז הנשב הנידמה אישנ ינייטצמ .םיניצקו םידגנ ,םילייח 119 דוע םע דחי
                      ריעב תיפויתאה הליהקב האג דואמ ינא .הנשה  תנשב ותחפשמ םע ץראל הלע הטלב ר"מס  אוהו 2017 ץרמב ל"הצל סייגתה הטלב ר"מס
                      תלבק .הנידמלו ל"הצל ,ריעל תובר תמרותש  תכרעמב ךרדה לכ ךרואל דמל הטלב .1997  )יסדנה ינכמ דויצ( ה"מצ ליעפמכ תרשמ
                      ,ותחפשמלו לייחל העדצה איה אישנה תוא  ךוניחה תיבב וידומיל תא .תיבושייה ךוניחה  ךרד רבע הטלב ר"מס .210 הדגואב דבכ
                      ריעה ירשא .תיבושייה ךוניחה תכרעמלו ריעל  םשמו ,םינרוא ךוניחה תיבב השע ידוסיה  רוטפל ללכב וצר הליחתבש העש הכורא
                               ."הילייח םה ולאש    .ןולא טרוא ןוכיתלו הביטחל ךישמה  ,רתיו אל אוה םלוא ,יאבצה תורישהמ ותוא
    הנידמה אישנ ןייטצמ לייח - הטלב ינב ולומ רמס
         ל״הצ רבוד :םוליצ .71 תואמצע                       :יספלא ןומיס רמ ,ריעה שאר       .ןייטצהלו סייגתהל ףאשו

                                                            קמעה יאופר זכרמ

    קמעה יאופרה זכרמב יתנשה תונייוצמה עוריא -קמעה תוואג

                      יסרפ ולביקש תודיחיהו תוקלחמה ,ףסונב  תיאופרה הריכזמה ,בונאיס הלא ,םילוחה תיב  ןמטוג יצפחל םויה קנעוה םייח לעפמ תוא
                      יפוס ר"ד לש הלוהינב 'א תימינפ :ןה תוניוצמ  ,ןמקרטש סכלאלו ,תידפותרואה האפרמב  ,קמעה יאופרה זכרמב תולתשהה תמאתמ
                      הדיחיה ,יפסוי הכרב תיארחאה תוחאהו טורבמיר  תונייוצמה סקט תרגסמב .ורטסגה ןוכמב חא  תיב לש יתנשה תונייוצמה עוריא תרגסמב
                      הלוהינב םימוהיז תעינמו תוימוהיז תולחמל  הריכזמה ,ןוטיב הנויצל חבשל ןויצ קנעוה           .םילוחה
                      סיריא תיארחאה תוחאהו ןזח הנאיביב ר"ד לש  התובדנתה לע היפרגוממה ןוכמב תיאופרה  תונייוצמ עוריא קמעב םייקתמ ,הנש ידמכ
                      םידליב הפוחד האופרל הקלחמה ,םהרבא  הנויצ םינש 4 הזמ .ול הצוחמו םילוחה תיבב  תווצה ישנא תא סנ לע תולעהל ותרטמש יגיגח
                      תיארחאה תוחאהו ןח דעליג ר"ד לש ולוהינב  רובע רעיש תמרתה יעצבמ תנגראמו הליבומ  לגס לכ לש הצלמהב ורחבנש םינייטצמה
    קמעה יאופר זכרמ :טידרק .םינייטצמה
                      יבא לש ולוהינב הקזחאה תקלחמ ,רואנ תנסוא  תיבב עובק ןפואב תבדנתמ ,ןטרס תולוח םישנ        .םילוחה תיב
    תולתשהה ךרעמ תא המיקה ,20 ליגמ םילוחה  לש הלוהינב שונא יבאשמ תקלחמו םייהדלפ  ףסונ חבשל ןויצ .םיפסונ תומוקמבו תובא  ,ןייטשדלוג יל ר"דל הנשה וקנעוה תונייוצמ יסרפ
      .םיבר לש םהייח תלצהל המרתו קמעב             .רומ תידרוא  לופיטב תיחמומ תוחא ,ןהכ העיצקל קנעוה  האפורו תינילק היגולוקמרפל הדיחיה תלהנמ
    לעפמ תוא לבקל המבל הדעצ יצפח רשאכ  יצפח רשאכ םשרנ סקטב רתויב שגרמה עגרה  לבקת העיצק .קמעב תיביטאילפה הדיחיב ךמות  סרפ םג קנעוה הלש 'ג תימינפ הקלחמב הריכב
    השיאל עירהו וילגר לע דמענ ולוכ להקה ,םייח  ,םילוחה תיב לש תולתשהה תמאתמ ,ןמטוג  תללוחמ התויה לע הנידמה אישנ תוא תא  ףסאל .ןוסדיוד דוהא 'פורפ ,תיללכה ל"כנמ
                 .תדחוימה  תיבב תדבועש ,יצפח .םייח לעפמ תוא הלביק  .לארשיב תואירבה תכרעמב יוניש  לש יאופרה דויצה ןסחמב יאנסחמ ,בריקע

    תורבוד :םוליצ                                                 ל"ז יתנקלא ריאי :דסיימו ןושאר ךרוע
        עובשה תשרפ                 'ץיבוקרמ תירורד :הקיפרג | ןוסריאמ הנרוא :ןותיע תלהנמ | טרפלה ריאמ :ךרוע  2351 :'סמ ןוישר
                              | "םימלצה" ינור :תכרעמ םלצ | לג ידא ,ֿטסורפ תילג ,טרפלה יפס :תכרעמ ירבח
          רמועב 27              | תרושקת תועידי :סופד | הנק ןהאפ :תונובשח תלהנה | רקנ יסוי ד"וע :יטפשמ ץועיי םענקי 84 ד.ת :תבותכ
           רהב          הביבסב םיצוביקו םיבשומ ,ישי תמר ,ןועבט תירק ,םענקי :הצופת | מ״עב תונותיע )שי המ הז( י.מ.ז :ל"ומ  :םינופלט

         תבשה תסינכ                                               04- 9894590 | 04-9890359
           19:03                                               04-9894638 :סקפ 04-9890874
         תבשה תאיצי                      mail: zemayes@netvision.net.il         17.5.2019 | 1256 'סמ ןויליג| 29 הנש

           20:15             םימוסריפהו תועדומה ןכות לע םיארחא ןותיעה יקיפמו תכרעמה ןיא    www.zemayes.co.il :רתאה תבותכ


                                                     16-17    www.zemayes.co.il           17.5.19 ט״עשת רייאב ב״י                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13