Page 8 - זה מה יש
P. 8

םענקי תושדח

   םילכ חותיפ רשפאמה "הלגוג" תורישל ורבוח הבוח ינג 15


                                    תרושקתלו עדימל םיבשחוממ
                             .ריעב ךרה ליגה ידלי לש םמודיקב ףסונ דעצ אוה תורישל םידליה ינג רוביח

              .תיבהמ םג לועפל  חותיפ ומכ תוליבומ תורטמ םילכה לכל  לש םתונרקס .חריה לע םג ומכ ,תויללחו  םיבשחוממ םילכ חותיפל םזימ אוה "הלגוג"
      :יספלא ןומיס רמ ,םענקי תייריע שאר  תרכה ,הפשל תוניירוא חותיפ ,תונרקס  .תיללחב דואמ םיניינעתמ םהו ,הלדג םידליה  ךוניחה םודיקל םידעוימה תרושקתלו עדימל
    דימת .ךרד תצרופ ךוניח ריע איה םענקי"  תיינקה ,תרושקת ילככ הביתכהו בותכה  ךרד עדימ לבקל םהל רשפיא תינכתב םדומיל  הלאכ ,םיריעצ םידלי לש תוחתפתההו
    העקשה ,ךוניחב הבר העקשהב יתנמאה  תיינקה ,םיינושאר תרושקת יללכ לש הנבהו          .ודמלנש םילכה  וא ,הביתכו האירקב םיטלוש אל דוע רשא
    םינבנ םש רבכ יכ ,ךרה ליגב רבכ הליחתמש  תרושקת יעצמאב תדבוכמ תוגהנתהו םיללכ  ינורטקלא ראוד וניה "יל ליימ" ינשה ילכה  תותיכו םידלי ינג( תלבגומ ןיידע םתטילשש
    ומכ םה םידליש רמואש טפשמ שי .תודוסיה  תוגהנתהו םילגרה חופיט ,תינורטקלא  תיפארג רשקתל םידליל רשפאמה חטבואמ           .)'ב – 'א
    םה ךורא יד טוח םהל ןתינ םא – םינופיפע  םירסמ לש םינושה םישומישה תנבה ,תיתרבח  .תכנחמה םעו םהירוה םע ,התיכל םהירבח םע  ,"יל הלג" :םייזכרמ םילכ העברא "הלגוג"ב
    לכ תא םהל ןתינ ונא .הובג הובג ואירמי  ךות תיב ףלאב הטילשה םודיק ,םיבותכ  תילולימ אל תרושקת םויקל ךנחמ הז ילכ  ילכה ."המכ המכ"ו ,"יל בותכ" ,"יל ליימ"
        ."חילצהלו לע לא אירמהל םילכה  תלוכי חותיפ ,תילאוטריווה תדלקמב שומיש   .הבותכה הפשל תוניירוא חתפמו  םידליל שופיח עונמ וניה "יל הלג" ןושארה
     :םואבלסינ המיס ר"ד ,ךוניחה ףגא תלהנמ  םינותנ ךמס לע התוא קודבלו הרעשה ביצהל  םידליל רשפאמ "יל בותכ" ישילשה ילכה  אוהו ,האירקב םיטלוש אל ןיידע רשא
    םאתומל ןגה תא ךפוהה ילכ דוע -הלגוג"         .דועו ,ופסאנש  םיישיאה םהיכרצל םירסמ סיפדהלו בותכל  םיאשונב עדימ ףולשלו שפחל םהל רשפאמ
    ילכ דוע .ול הצוחמ תמדקתמה תואיצמל רתוי  םהו ,8-4 יאליגב םידליל םימאתומ םילכה .דועו ,תוהז תדועת ,הזרכ ,הכרב ,הנמזה :ןוגכ  ,הנומתב גצומ עדימה .םתוא םיניינעמש
    םידליה לצא תונרקסה תא רמשל עייסמה  ובלוש רשא םייטנוולרו םייוושכע םילכ  םידליל רשפאמ "המכ המכ" יעיברה ילכה  עדימ שופיחל ךנחמ "יל הלג" .לילצבו רמואב
    תשקבמ ינא  .בותכו אורק ודמל םרטש  ףולשל םידליל םירשפאמו תיכוניחה היישעב  םהלש םוי םויה ייחמ תועפותל סחייתהל  ,ותפילשל תושרדנה תולוכיה תא םדקמו
    לכ ריעה שארו תוחקפמה ,תוננגל תודוהל  תאז תונמוימ רשאכ יאמצע ןפואב עדימ  ךנחמ ילכה .םדוביעו םינותנ ףוסיא תובקעב  םימיב .תויסיסבה הבישחה תויונמוימ ללוכ
    ךוניחה תכרעמל גשיה דוע .ותמורתב דחא  רתויב תוינויחה תויונמוימה תחאל תבשחנ  םילכ הנקמו הביבסב תלכשומ תוננובתהל םג  "תישארב" תיללחה לש הרוגיש םע ,ולא
                 ."!םענקיב  םידליה םילוכי םילכה ךרד .דיתעב םידליל              .ךכל  ללחה לע עדימ םידליה םישפחמ חריל


    תורבוד :םוליצ                                                 ל"ז יתנקלא ריאי :דסיימו ןושאר ךרוע
        עובשה תשרפ                 'ץיבוקרמ תירורד :הקיפרג | ןוסריאמ הנרוא :ןותיע תלהנמ | טרפלה ריאמ :ךרוע  2351 :'סמ ןוישר
                              | "םימלצה" ינור :תכרעמ םלצ | לג ידא ,ֿטסורפ תילג ,טרפלה יפס :תכרעמ ירבח
           וצ                 | םויה לארשי :סופד | הנק ןהאפ :תונובשח תלהנה | רקנ יסוי ד"וע :יטפשמ ץועיי םענקי 699 ד.ת 2 רמתה :תבותכ

         תבשה תסינכ         הביבסב םיצוביקו םיבשומ ,ישי תמר ,ןועבט תירק ,םענקי :הצופת | מ״עב תונותיע )שי המ הז( י.מ.ז :ל"ומ  :םינופלט
           17:23                                               04- 9894590 | 04-9890359
         תבשה תאיצי                                              04-9894638 :סקפ 04-9890874

           18:30                       mail: zemayes@netvision.net.il         22.3.2019 | 1249 'סמ ןויליג| 29 הנש
                          םימוסריפהו תועדומה ןכות לע םיארחא ןותיעה יקיפמו תכרעמה ןיא    www.zemayes.co.il :רתאה תבותכ
                                                       18

                        שמש ידוד תנקתהו הריכמ ,תוריש
                         תויזכרמ תויראלוס תוכרעמל החמומ      הביבסהו ישי תמר ,ןועבט ,םענקי :תוריש רוזיא
     052-3354699 :רשק תריציו םיטרפל    www.zemayes.co.il           22.3.19 ט״עשת ׳ב רדא ו״ט                                      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13